Sönmez Çimento | המשימה

המשימה

  • עם איכות המוצר הגבוהה שלה ומערכות פתרונות מהירים בשוק העולמי,
  • עם טכנולוגיות ייצור פליטה מודרניות ונמוכה,
  • לעובדיה ושותפיה העסקיים עם המבנה הארגוני הלמידה, פיתוח ושינויה,
  • לכלכלת המדינה עם נתוני יצוא גבוהים
Sönmez Çimento | חזון

חזון

  • מנהיגת היצוא המובילה בטורקיה
    להיות חברת מלט.